4 Boundary Road, Ashley 7400

(03) 313 8907

office@ashley.school.nz 

PO Box 190,  Rangiora