4 Boundary Road, Ashley 7400, (03) 313 8907, office@ashley.school.nz, PO Box 190 Rangiora

© 2018 Ashley School