4 Boundary Road, Ashley 7400, (03) 313 8907, 

office@ashley.school.nz,  PO Box 190 Rangiora